Informacje o administratorze danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), informujemy Panią/Pana o tym, że administratorem danych osobowych (dalej: Dane) jest Kancelaria Adwokacka Romana Wróbla, ul. Wierzbięcie 6/1, 61-568 Poznań (dalej: Kancelaria).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Kancelarii możliwy jest kontakt w siedzibie, korespondencyjny oraz e-mailowy na adres biuro@romanwrobel.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Kancelaria przetwarza Pani/Pana Dane w związku z realizacją umowy zlecenia prowadzenia sprawy lub stałą obsługą prawną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia. Kancelaria mając na uwadze Państwa interesy może skontaktować się w trakcie lub po zakończeniu stosunku zlecenia informując o istotnych dla Państwa zmianach w prawie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Prawo o adwokaturze, która w art. 16c określa, iż po 10 latach od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone, a w szczególnych przypadkach tam opisanych po 15 latach, dane podlegają usunięciu.

Kategorie odbiorców danych

Państwa dane będą przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach konieczności reprezentowania Państwa interesów w postępowaniach przedsądowych lub sądowych, przed organami władzy publicznej, przeciwnikami w sporach.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mogą Państwo również cofnąć zgodę w dowolnym momencie w zakresie swoich danych kontaktowych, żądać przeniesienia swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego na działania Kancelarii. Powyższe wynika z art. 15, 16, 17, 18, 19, 20 RODO)